คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิง หทัยชนก ปวงสว่าง
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิง แพรชมพู ช้างรบ
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิง ภัคอาภา คำปาสังข์
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิง พรนภัส เริญกาศ
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิง กุมารี แย้มบาน
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิง ศิลดา ขวัญใจ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิง ชิดชนก ทองชำนาญ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิง อัจฉริยา คำหนัก
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิง นภัสสร แสงเจริญ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชาย รัชชานนท์ ตุ๋มทอง
ตำแหน่ง : สารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชาย ทศพล รำมะนา
ตำแหน่ง : สารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชาย วีระยุทธ ศรีปลอด
ตำแหน่ง : สารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชาย อภิรักษ์ จุมปา
ตำแหน่ง : สารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/2