วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน


        ชุมชนและโรงเรียนร่วมกันจัดการศึกษา  น้อมนำมาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาเรื่องเทคโนโลยีนักเรียนเรียนดีมีคุณธรรม พร้อมนำโรงเรียนสู่อาเซียน
 
  ปรัชญาของโรงเรียน

     "เรียนดี มีวินัย ใจกตัญญู รู้รับผิดชอบ"