ข้อมูลจำนวนนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลจำนวนนักเรียน   จำแนกตามชั้นเรียนและเพศ  ปีการศึกษา  2563

ข้อมูล  ณ  วันที่  21 กันยายน  พ.ศ.2563

 

โรงเรียนเขื่อนภูมิพล  อำเภอสามเงา จังหวัดตาก


 

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง เพศ รวม
ชาย หญิง
อ.๑ 7 4 ๑๑
อ.๒ 9 9 18
อ.๓ ๑7 25 42
รวม 33 38 71
ป.๑ 13 21 34
ป.๒ 16 21 37
ป.๓ 22 17 39
ป.๔ 30 24 54
ป.๕ 28 21 39
ป.๖ 15 25 40
รวม   124 129 253
รวมทั้งหมด ๑๗ 157 167 324