ข้อมูลจำนวนนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลจำนวนนักเรียน   จำแนกตามชั้นเรียนและเพศ  ปีการศึกษา  2562

ข้อมูล  ณ  วันที่  10 มิถุนายน  พ.ศ.2562

 

โรงเรียนเขื่อนภูมิพล  อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง เพศ รวม
ชาย หญิง
อ.1 1 6 3 9
อ.2 2 15 22 37
อ.3 2 16 18 34
รวม 5 37 43 80
ป.1 2 15 24 39
ป.2 2 22 18 40
ป.3 2 29 25 54
ป.4 2 27 19 46
ป.5 2 17 25 42
ป.6 2 35 21 56
รวม   145 132 277
รวมทั้งหมด 17 182 175 357