ข้อมูลจำนวนนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลจำนวนนักเรียน   จำแนกตามชั้นเรียนและเพศ  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙

ข้อมูล  ณ  วันที่  ๒๓ สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๙

 

โรงเรียนเขื่อนภูมิพล  อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

ระดับชั้น

จำนวนนักเรียน

ห้องเรียน

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาลปีที่  ๑

 16

 12

 28

  ๒

อนุบาลปีที่  ๒

 24

  20

 ๔4

  ๒

รวมระดับชั้นอนุบาล

 ๔0

 32

 72

  ๔

ประถมศึกษาปีที่  ๑

 26

 ๒3

 ๔9

  ๒

ประถมศึกษาปีที่  ๒

 17

 25

 42

  ๒

ประถมศึกษาปีที่  ๓

 ๓8

 19

 57

  ๒

ประถมศึกษาปีที่  ๔

 36

 30

 46

  ๒

ประถมศึกษาปีที่  ๕

 22

 ๒8

  50

  ๒

ประถมศึกษาปีที่  ๖

 16

 27

 ๔3

  ๒

รวมระดับชั้นประถม

 155

 152

 307

๑๒

รวมทั้งสิ้น

  ๑๙5

  ๑84

   ๓๗9

๑๖