คณะครูโรงเรียนเขื่อนภูมิพล

นางประเทือง วงษ์กาวิน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนงลักษณ์ ศรีสุข
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางเสาวลักษณ์ วงษ์แก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางอรุณี ทิอุด
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสุขุมาลย์ สุขหล้า
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางกฤษณา เมืองโคตร
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางนิวา กาวี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางเนาวรัตน์ ทุมวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายพงค์สุเรียน เขื่อนแก้ว
ครู คศ.2

นางสาวิตรี หงษ์คง
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นายอภิชาติ ขยันเกตุการณ์
ครูชำนาญการ

นางสาวชาริยา คำชู
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางรัตติกาล สุขพุ่ม
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางอาทิตย์ติยา สาระเกตุ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสุรีรัตน์ ไชยทา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาว พิมพรรณ เวียงแสน
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุณิศา กันเมืองเวียง
ครูผู้ช่วย

นางสุพพัต สมพมิตร
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางพิมลพัฒน์ หล้ามูล
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวพรพรรณ ออระพอ
ครูอัตราจ้าง

นายยงยุทธ ก๋องป๊ก
นักการภารโรง

นางสาวอาทิตยาณี เขมา
ครูธุรการ