คณะครูโรงเรียนเขื่อนภูมิพล

นางเสาวลักษณ์ วงษ์แก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางอรุณี ทิอุด
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสุขุมาลย์ สุขหล้า
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางกฤษณา เมืองโคตร
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางนิวา กาวี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางเนาวรัตน์ ทุมวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายพงค์สุเรียน เขื่อนแก้ว
ครู คศ.2

นางสาวิตรี หงษ์คง
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นายอภิชาติ ขยันเกตุการณ์
ครูชำนาญการ

นางสาวชาริยา คำชู
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางรัตติกาล สุขพุ่ม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางอาทิตย์ติยา สาระเกตุ
ครู คศ.1

นางสุรีรัตน์ ไชยทา
ครู คศ.1
หัวหน้าคณะครูโรงเรียนเขื่อนภูมิพล
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาว พิมพรรณ เวียงแสน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวสุณิศา กันเมืองเวียง
ครูผู้ช่วย

นางพิมลพัฒน์ หล้ามูล
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวพรพรรณ ออระพอ
ครูอัตราจ้าง

นายยงยุทธ ก๋องป๊ก
นักการภารโรง