คณะผู้บริหาร

นายปรีชา ปัญญาดี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางอรุณี ทิอุด
กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางกฤษณา เมืองโคตร
กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางเนาวรัตน์ ทุมวงศ์
กลุ่มบริหารงานทั่วไป