คณะผู้บริหาร

นางสาววทัญชลี สอนกอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางณัฏชยานันต์ เกตุศรีศักดา
กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางกฤษณา เมืองโคตร
กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางเนาวรัตน์ ทุมวงศ์
กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางนิวา กาวี
ครูชำนาญการพิเศษ