คณะผู้บริหาร

นางกฤษณา เมืองโคตร
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

นางณัฏชยานันต์ เกตุศรีศักดา
กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางกฤษณา เมืองโคตร
กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางเนาวรัตน์ ทุมวงศ์
กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางนิวา กาวี
ครูชำนาญการพิเศษ