คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสมฤกษ์ ศตชากร
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุฒวุฒิ
ผู้แทนจาก : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายธีระชัย ไหวเคลื่อน
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางเนาวรัตน์ ทุมวงศ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ผู้แทนจาก : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางป่านทิพย์ อมาตยกุล
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ผู้แทนจาก : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายอุดมศักดิ์ บุญปัน
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น
ผู้แทนจาก : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายฉลอง ปุระชะตะ
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ผู้แทนจาก : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายอรรณพ โหรวิชิต
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ผู้แทนจาก : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายจักรี เตโช
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ผู้แทนจาก : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางเตือนจิต ช้างรบ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายฐิติวงษ์ คงพิกุล
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายพรชัย ถนัดวนิชย์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายทศพล วงษ์ทน
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรพล เลิศบุณยสิทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรพงษ์ รัตนบุรี
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา ปัญญาดี
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนภูมิพล