คู่มือ/แนวทางว่าด้วยความปลอดภัยในสถานศึกษา
01-คู่มือสถานศึกษาปลอดภัยโรงเรียนเขื่อนภูมิพล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 563.94 KB
02-คู่มือการจัดการโรงเรียนรับมือโควิด-19
03-คู่มือการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
04-คู่มือความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
05-คู่มือความปลอดภัยในการทำงานสำหรับงานก่อสร้าง
06-คู่มือความปลอดภัยจากการใช้ไฟฟ้า
07-คู่มือป้องกันปลอดอัคคีภัยในโรงเรียน
08-คู่มือแนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา
09-กฎหมายที่ควรรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน