หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
 
 
 

 

ระดับชั้นอนุบาล
  ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1  จำนวน 1 ห้องเรียน
  ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2  จำนวน 2 ห้องเรียน
 ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3  จำนวน 2 ห้องเรียน
 
**********************************************
ระดับชั้นประถมศึกษา
  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้องเรียน
  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 2 ห้องเรียน
  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 2 ห้องเรียน
  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 2 ห้องเรียน
  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 2 ห้องเรียน
  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 2 ห้องเรียน
 
****************************************************