พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

              1.   ประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุนให้ชุมชน  หน่วยงาน และท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา      

          2.   จัดทำ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาทุกระดับชั้นให้สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

          3.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในสถานศึกษา

          4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนทุกคนเป็นคนดี  คนเก่ง  มีคุณธรรมจริยธรรม

          5. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อนำโรงเรียนสู่อาเซียน

 

เป้าหมาย

                  1.   โรงเรียนมีเครือข่าย หน่วยงานและองค์กรท้องถิ่นเข้มแข็งในการส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียน

          2.   โรงเรียนนำภูมิปัญญาท้องถิ่น  ทรัพยากร แหล่งเรียนรู้มาใช้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

          3.    โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

          4.   ผู้เรียนมีความรู้  ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรมบนพื้นฐานแห่งความเป็นไทย

          5.    นักเรียน  ครู  มีความรู้เรื่องอาเซียนเป็นอย่างดี